Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu

  Všeobecné podmienky poskytovania služieb 

  I. Základné pojmy

  Nižšie uvedené výrazy majú v Zmluve a/alebo Všeobecnýchpodmienkach tento význam:

  1. „NAMSECURITY GATEWAY“ (ďalej len „NSG“)– poplachový prenosový systém Poskytovateľa, ktorým sa prenášajú dáta súvisiaceso službami.
  2. „Technologickécentrum NAM“ – komunikačnécentrum v správe Poskytovateľa zaisťujúci príjem správ zo strážených objektov, ichspracovanie a prenos poplachových stavov a iných dát do DPPC pomocí služieb.
  3. „DPPC“ – dohľadové apoplachové prijímacie centrum (pôvodne PCO) Užívateľa.
  4. „Systémriadenia poplachov“ –monitorovací software, ktorý umožňuje zobrazenie stavov zaslanýchz definovaných objektov Užívateľa.
  5. „Webovástránka“ – webová stránkaPoskytovateľa na adrese https://www.namtechnology.sk/cloud kde sú popísané službya uvedené ceny služieb a Všeobecné podmienky.
  6. „služby“ – obsahujú Základné služby a Objektové službyposkytované Poskytovateľom Užívateľovi špecifikované v Zmluve a na Webovejstránke.
  7. „Základnáslužba“ – služba, ktorá zaisťujezabezpečené napojenie DPPC na Technologické centrum NAM.
  8. „Objektová služba“ – služba umožňujúca napojenie stráženéhoobjektu na Technologické centrum NAM. Špecifikácia každej Objektovej službypopisuje potrebný hardvér a/alebo softvér slúžiaci k poskytovaniu Objektovejslužby.
  9. „Hardvér pre Objektové služby“ – hardvérové komunikačné zariadenie(Bezpečnostná SIM karta, modem,….) slúžiaca pre prenos dát zo strážených objektovdo DPPC(ďalej len „Hardvér“)
  10. „Bezpečnostná SIM karta“ – dátová SIM karta v správe Poskytovateľazabezpečená privátnym APN.
  11. „Služba pevného pripojení“ – služba v správe Poskytovateľa,ktorá umožňuje pripojenie stráženého objektu k Technologickému centru NAM prostredníctvompevného pripojenia k sieti Internet. Službu pevného pripojenia je zakázané používať na iné účely ako na využívanieObjektovej služby, či s ňou akokoľvek manipulovať v rozpore s jejúčelom a určením.
  12. Aktiváciaslužby“ - zavedenie služby do NSG v Technologickomcentre NAM.

  II. Objednanie Objektových služieb

  1. Špecifikáciajednotlivých služieb je uvedená v Zmluve a na Webových stránkach.
  2. Osobyoprávnené k objednávaniu služieb sú špecifikované v Prílohe č. 2 Zmluvy.Od iných osôb a z iných kontaktných spojení nie je Poskytovateľ povinný prijaťobjednávku.
  3. Osobyoprávnené k objednávaniu služieb musí mať zriadený na Webovej stránke užívateľskýúčet (Poskytovateľom potvrdená registrácia na Webovej stránke). Pre objednávky učinenéprostredníctvom Webovej stránky platia vo veciach, ktoré nie sú upravené Zmluvou,obchodné podmienky internetového obchodu uverejnenéna Webovej stránke.
  4. Osoby oprávnené k objednaniu služieb môžuobjednať službu prostredníctvom Webovej stránky, telefonicky alebo prostredníctvome-mailovej adresy: info@nam.sk. Objednávky učinené iným spôsobom nie jePoskytovateľ povinný prijať.
  5. Potvrdenie objednávky Poskytovateľom Užívateľ uzatváras Poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá sa riadi, pokiaľ nieje v prijatej objednávke dohodnuté inak, touto Zmluvou vrátane Všeobecnýchpodmienok a Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi ceny služieb uvedené naWebovej stránke.

  III. Bezpečnostná SIM karta

  Bezpečnostná SIM karta je Užívateľovi prenajatá/vypožičaná(podľa typu služby) a určená len a výhradne k využívaniu danej služby.Bezpečnostnú SIM kartu je zakázané používať na iné účely ako na  využívanieslužby, či s ňou akokoľvek manipulovať v rozpore s jej účelom aurčením.

  IV. Začiatokposkytovania Služieb

  Poskytovanie služiebzačína dňom aktivácie príslušnej služby v Technologickom centre NAM.

  V. Zúčtovacie obdobie

  1. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiactj. začína prvým dňom a končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.
  2. Prvé zúčtovacie obdobie služieb začína prvýmdňom nasledujúceho mesiaca odo dňa aktivácie služby a končí posledným dňom príslušnéhokalendárneho mesiaca.

  VI. Cena poskytovaných služieb a jej vyúčtovanie

  1. Ceny služieb a iné poplatky sú dohodnuté v Zmluvealebo sú uverejnené na Webovej stránke a stávajú sa súčasťou každej prijatej objednávkyna príslušnú službu.
  2. V prípade cien stanovených paušálnou sadzbouje Užívateľ povinný zaplatiť cenu služby za dané Zúčtovacie obdobie aj v prípade,že službu v danom Zúčtovacom období nevyužíval. V prípade, že Zúčtovacie obdobiebolo kratšie ako kalendárny mesiac, ceny stanovené paušálnou sadzbou sa neupravujúa Užívateľ je povinný uhradiť paušálny poplatok za celý kalendárny mesiac.
  3. Vyúčtovanie sa vykoná tak, že Poskytovateľzašle Užívateľovi po skončení Zúčtovacieho obdobia faktúru, ktorá bude maťnáležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných zákonných ustanovení a bude tiežobsahovať ceny za služby poskytnuté v danom Zúčtovacom období v členení podľapočtu a druhu. Počet služieb poskytnutých v danom Zúčtovacom období je rovnýpočtu služieb registrovaných Poskytovateľom pod účtom Užívateľa v Technologickomcentre NAM. Súpis Poskytovateľom registrovaných služieb bude súčasťou vyúčtovaniadaného Zúčtovacieho obdobia.
  4. Faktúry a iné vyúčtovania sú splatné do 14dní odo dňa ich odoslania Užívateľovi.
  5. Reklamáciu na vyúčtovanie ceny je Užívateľpovinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 mesiacov odo dňadoručenia vyúčtovania. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu kzaplateniu.
  6. V prípade omeškania s platením je Užívateľpovinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastkyza každý deň omeškania.
  7. Poskytovateľ je oprávnený upraviť ceny služieba poplatky každoročne (pričom pre vylúčenie pochybností, pokiaľ Poskytovateľ svojepráva v niektorom roku nevyužije, môže tuto úpravu vykonať aj v niektorom z nasledujúcichrokov trvania zmluvy) vždy najviac o čiastku zodpovedajúcej miere inflácie/defláciev Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok zodpovedajúci zmenepriemerného ročného indexu spotrebiteľských cien podľa údajov zverejnenýchČeským štatistickým úradom.
  8. O úprave cien apoplatkov bude Užívateľ informovaný zaslaním e-mailu na Kontakt pre obchodné oznámenia14 dní pred zahájením Zúčtovacieho obdobia, v ktorom bude nová cena/poplatokuplatnená.

  VII. Povinnosti Užívateľa pri využívaníObjektových služieb

  Užívateľ je povinný:

  1. Riadne sastarať na svoje náklady o Hardvér k poskytovaniu služieb.
  2. Ak dôjde k odcudzeniu,strate, zneužitiu, zničeniu či poškodeniu Hardvéru, je Užívateľ povinný nahradiťPoskytovateľovi vzniknuté škody.
  3. Neodkladne informovaťPoskytovateľa o zneužití, odcudzení, strate, zničení či poškodení Hardvéru na poskytovanieslužieb na kontaktné telefónne číslo, ktoré je uvedené na internetových stránkachPoskytovateľa – www.nam.sk.
  4. Umožniť Poskytovateľoviprístup k Hardvéru na poskytovanie služieb, ktorý sa nachádzav priestoroch Užívateľa či tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Užívateľom.
  5. Zachovávať mlčanlivosťo všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Poskytovateľa, zmluvného vzťahuzaloženého Zmluvou či poskytovania služieb.
  6. Zdržať sa azabrániť užívaniu služieb či Hardvéru nainé účely ako na užívanie dohodnutých služieb.

  VIII. Kvalita služieb

  1. Poskytovateľje povinný poskytovať Užívateľovi služby tak, aby ich kvalita spĺňala požiadavkyna dané technológie. Vzhľadom k technologickým možnostiam a obmedzením však Poskytovateľnemôže 100 % zaručiť bezchybnosť a neprerušenosť poskytovania služieb. V prípade,že Poskytovateľ zistí poruchu v poskytovaní služieb, je povinný učiniť opatrenie,aby nastúpil k odstránení poruchy v najkratšej dobe.
  2. V prípadeporuchy Technologického centra NAM Poskytovateľ začne s opravou ihneď od nahláseniaalebo zistenia poruchy.
  3. V prípadeporuchy služieb, ktoré sú funkčne závislé na technológiách tretej strany (napr.mobilný operátor), Poskytovateľ vykoná po analýze a zistení problému bez omeškanianahlásenie poruchy tomuto poskytovateľovi služieb a bude urgovať nápravuporuchového stavu.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za ujmy spôsobené:

  a)nedovoleným alebo nesprávnym užívaním služieb;

  b)neposkytnutím služby z dôvodu chýb, oprávalebo výpadkom spojenia;

  c)oneskorenými či neúspešne prenesenými správamiči dátami;

  d)uvedením nesprávnych údajov zo strany Užívateľa;

  e)pozastavením poskytovania Služieb podľačlánku X.1. Všeobecných podmienok;

  f)ukončením poskytovania služby podľa článkuXI. odst. 5 Všeobecných podmienok.

   5.  Poskytovanie Služieb môže byť prerušené:

  a)poruchou Objektovej služby aleboTechnologického centra NAM;

  b)prerušením prevádzky siete niektorého mobilnéhooperátora alebo iného poskytovateľa prenosových služieb;

  c)v prípadoch nevyhnutných opráv a údržby Technologickéhocentra NAM;

  d)ak je možnosť poskytovať služby obmedzenáinou objektívne neodvrátiteľnou udalosťou;

  e)v prípadoch ukončenia poskytovania služiebpodľa ustanovenia článku XII. Všeobecných podmienok.

  IX. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vadyposkytnutej služby

  1. Pokiaľ službu bolo možné využiť len čiastočne,alebo ju nebolo možné využiť vôbec pre poruchu technického alebo prevádzkovéhocharakteru na strane Poskytovateľa, je tento povinný zaistiť odstránenie poruchya primerane znížiť cenu alebo po dohode s Užívateľomzaistiť poskytnutie služby náhradným spôsobom. Toto ustanovenie sa netýka oprávkomunikátorov kratších ako kalendárny mesiac.
  2. Reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby je Užívateľpovinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa chybnéhoposkytnutia služby.
  3. Poskytovateľje povinný vybaviť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby bez zbytočnéhoodkladu, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia reklamácie.

  X. Pozastavenie a obnovenie poskytovania služieb

  Poskytovateľ má právo pozastaviť poskytovanie služieb, ak poruší Užívateľ svoje povinnosti zo zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.

  V prípade pozastavenia poskytovaných služiebz dôvodu omeškania Užívateľa s platením dôjde k obnoveniuposkytovania služieb neodkladne po zaplatení všetkých dlžných čiastok s príslušenstvom.Za príslušenstvo pohľadávok sa považujú aj náklady Poskytovateľa spojenés pozastavením a obnovením poskytovania služieb.

  XI. ZmenaZmluvy

  1. Zmenu či ukončenieZmluvy je možné učiniť len písomne s výnimkami uvedenými nižšie.
  2. Poskytovateľje oprávnený zmeniť Všeobecné podmienky. O ich zmene bude užívateľ vopred informovaný na webovej stránke www.namtechnology.sk. (Poskytovateľ je oprávnený zmeniť uvedenú webovú adresu po predchádzajúcom oznámení Užívateľovi). Informáciu o zmenetiež zašle Poskytovateľ Užívateľovi na Kontakt pre obchodné oznámenia, viď Prílohač. 2. Zmluvy, minimálne 15 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Pokiaľ užívateľso zmenou nesúhlasí, je oprávnený zmeny odmietnuť a Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďoudoručenou Poskytovateľovi do 15 dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. Výpovednádoba činí 2 mesiace. Ak užívateľ nevyužije svoje právo Zmluvu vypovedať, má saza to, že užívateľ so zmenami Všeobecných podmienok súhlasí.
  3. Zmluva môže byť rozširovanáUžívateľom o ďalšie Objektové služby objednávaním ďalších Objektových služieb podľačlánku II. Všeobecných podmienok, napr. prostredníctvom Webovej stránky Poskytovateľapostupom stanoveným v obchodných podmienkach tohto internetového obchodu.
  4. Jednotlivá Objektová službamôže byť zrušená, bez toho aby došlo k ukončeniu Zmluvy, zo strany Užívateľapísomným oznámením doručeným poskytovateľom poštovných služieb na adresu sídla Poskytovateľa,e-mailom zaslaným na adresu info@nam.skalebo telefonicky na čísla uvedené na www.nam.sk. Objektová Služba bude zrušená od prvého dňa Zúčtovaciehoobdobia nasledujúceho po dni doručenia zrušenia Poskytovateľovi, pokiaľ nie je dohodnutéinak.
  5. Služba môže byť zrušená zostrany Poskytovateľa z dôvodu ukončenia poskytovania služieb, ktoré sú funkčne závislé na technológiách tretej strany(napr. mobilný operátor). O tejto skutočnosti bude užívateľ informovaný naKontakt pre obchodné oznámenia ihneď, ako sa Poskytovateľ túto skutočnosť dozvie,minimálne však 2 mesiace vopred.

  XII. Zánik Zmluvy

  1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
  2. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvuvypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane.
  3. Výpovedná lehota činí 2 mesiace pri výpovedi podanejzo strany Užívateľa. Výpovedná lehota činí 6 mesiacov pri výpovedi podanej zostrany Poskytovateľa. Výpovedná lehota činí 2 mesiace pri výpovedi podanej zostrany Poskytovateľa v prípade, že Poskytovateľovi bude podaná výpoveď zmluvyo poskytovaní služieb tretích strán, bez ktorých nie je možné Poskytovateľovipre Užívateľa zaistiť poskytovanie služieb podľa Zmluvy.
  4. Výpovedná lehota začína plynúť dňom jejdoručenia druhej Zmluvnej strane.
  5. Poskytovateľmá ďalej právo poskytovanie služieb ukončiť a Zmluvu vypovedať v prípadepodstatného porušenia Zmluvy Užívateľom. Výpovedná lehota činí v tomto prípade30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede Užívateľovi. Užívateľ jev takomto prípade povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady spojené sukončením poskytovania služieb a s vymáhaním pohľadávok Poskytovateľa.
  6. Za podstatné porušenie Zmluvy sa spravidlapovažuje:

  a)opakované neplnenie povinností Užívateľa, vrátaneopakovaného omeškania s platením;

  b)poskytnutie nesprávnych alebo neúplných údajovv súvislosti so zriadením služby či uzavretím Zmluvy;

  c)pokiaľ užívateľ odoprie Poskytovateľovi prístupk technickým zradeniam a systémom Užívateľa v súvislosti s odstraňovanímporuchy;

  d)užívanie Hardvéru pre poskytovanie Objektovejslužby v rozpore so Zmluvou alebo platnými právnymi predpismi.

   7.  Za opakovanéporušenie či neplnenie pre účely článku XII.6. Všeobecných podmienok postačí, aknastalo porušenie či neplnenie                  dvakrát.

   8.  Od Zmluvy je možné odstúpiť len v prípadochstanovených zákonom. V prípade odstúpenia od Zmluvy si zmluvné strany niesú                    povinné vracať plnenia poskytnuté pred odstúpením.

   9.  Ukončenie Zmluvy sa nedotýka práv apovinností zmluvných strán, ktoré majú podľa dohodnutia zmluvných strán či podľasvojej                  povahy trvať aj po jej skončení; to platí spravidla pre povinnosť Užívateľazaplatiť cenu služieb a ďalšie poplatky a povinnosť                          mlčanlivosti a ochrany údajov.

  XIII. Doručovanie

  1. Akékoľvek oznámenia, návrhy či iná správy a informácie,ktoré majú byť učinené podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú odoslanéna Kontakty pre obchodné oznámenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy.
  2. Výpoveď Zmluvy či odstúpenie od Zmluvy musí byťučinené výhradne písomnou formou

  XIV. Ochranainformácií a osobných údajov

  1. Každá zmluvnástrana sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcichsa druhej zmluvnej strany (spravidla technických parametrov a nastavenia služieb),zmluvného vzťahu založeného Zmluvou či poskytovania služieb.
  2. Pokiaľ budú v súvislostiso Zmluvou odovzdané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane osobnéúdaje, zaväzuje sa zmluvná strana, ktorá je ich príjemcom, používať tieto osobnéúdaje alebo odovzdávať ich tretím osobám (pokiaľ nebude v konkrétnom prípadedohodnuté inak) len pre účely plnenia Zmluvy, k plneniu povinností uložených jejprávnym predpisom alebo na jeho základe alebo k ochrane svojich oprávnených záujmov,uchovávať ich len k tomu potrebnú dobu a potom ich vymazať.
  3. Užívateľ je správcomosobných údajov v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 oochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnompohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, pokiaľ ide o osobné údajeklientov a zamestnancov Užívateľa alebo ďalších osôb, ktoré majú vzťah k Užívateľovi.Užívateľ je teda vo vzťahu k týmto osobným údajom povinný plniť všetkypovinnosti stanovené pre správcu právnymi predpismi (teda vrátane Nariadení).Užívateľ však nie je v postavení správcu, pokiaľ ide o osobné údaje identifikujúceUžívateľa ako stranu zmluvy s Poskytovateľom, kontaktné údaje Užívateľa, údajeo druhu poskytovaných služieb, platobné údaje a platobnú históriu Užívateľa. Vovzťahu k týmto údajom je správcom Poskytovateľ, pretože určil účely a prostriedkyspracovania osobných údajov.
  4. Informácie o spracovaníosobných údajov nájdete na https://www.nam.cz/sk/gdpr/.

  XV. Ostatnéustanovenia

  Právnevzťahy zo Zmluvy vzniknuté sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.K rozhodovaniu sporov je oprávnený miestny príslušný súd určený podľasídla Poskytovateľa.

  
  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr