Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu

  Ochrana osobných údajov - Cookies

  1.1. Ochrana osobných údajov zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov a pravidlami uvedenými nižšie v čl. 1.2. až 1.9.

  1.2. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. spracováva od okamihu, kedy zákazník požiada o registráciu, o zákazníkovi tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska či miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, históriu objednávok, fakturáciu, dodacie listy, doklady súvisiace so zmluvou (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) a to za účelom:a) plnenie práv a povinností spoločnosti NAM Slovakia s.r.o zo zmluvy uzatvorenej so zákazníkom a pre ochranu práva a záujmu spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. (napr. vymáhanie pohľadávok, reklamačné konanie),b) pre účely zasielania informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. a zasielanie obchodných informácií.

  1.3. Zákazník týmto udeľuje okamihom registrácie spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely uvedené v čl. 1.2. písm. b).

  1.4. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri žiadosti o registráciu, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. o zmene vo svojich osobných údajoch.

  1.5. Okrem osôb dopravujúcich tovar a vykonávajúcich vymáhanie pohľadávok nebudú osobné údaje zákazníka bez jeho predchádzajúceho súhlasu predávať tretím osobám.

  1.6. Osobné údaje budú spracovávané:a) pre účely uvedené v čl. 1.2. písm. a) po dobu, podľa toho, čo nastane neskôr, (i) do vysporiadania všetkých práv a povinností z uzatvorenej zmluvy či (ii) ukončení registrácie a ešte tri roky potom,b) pre účely uvedené v čl. 1.2. písm. b) po dobu do odvolania súhlasu zákazníka s týmto spracovaním.Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  1.7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a berie na vedomie, že pre účely zasielania informácií a obchodných oznámeniach zákazníkovi sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania informácií a obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

  1.8. V prípade, že by sa zákazník domnieval, že spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. vykonáva zapracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich zapracovania, môže:• požiadať spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. alebo spracovateľa o vysvetlenie,• požadovať, aby spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. odstránila takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. odstráni okamžite chybný stav. Ak spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nevyhovie žiadosti, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie zákazníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  1.9. Ak zákazník požiada o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. povinná túto informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu.
  
  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr