Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu

  Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky
  Obchodné podmienky spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.
  sosídlom: Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica
  IČO:44638477
  zapísaná v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro,Vložka číslo: 1606/S.
  bankové spojenie: ČSOB, a.s., č. účtu:4007519436/7500
  pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchoduumiestneného na internetovej adrese:
  https://www.namtechnology.sk
  SpoločnosťNAM Slovakia s.r.o. je platcom DPH.


  ÚVODNÉ USTANOVENIE

  1.1. Tieto obchodné podmienky(ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.zapísané v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo:1606/S, IČO: 44638477, DIČ: SK2022773445 upravujú vzájomné práva a povinnostizmluvných strán vzniknuté pri predaji tovaru a služieb na základe kúpnej zmluvyalebo zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) uzatvárané medzispoločnosťou NAM Slovakia, s.r.o. a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalejlen „zákazník“) prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti NAM Slovakias.r.o. a vzájomné práva a povinnosti spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkav súvislosti s jednaním o uzatvorení zmluvy. Internetový obchod je spoločnosťouNAM Slovakia s.r.o. prevádzkovaný na webových stránkach na internetovej adresehttps://www.namtechnology.sk (ďalejlen „webová stránka“), a to prostredníctvom webového rozhrania internetovéhoobchodu na uvedených webových stránkach (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).Obchodné podmienky tiež upravujú práva a povinnosti zmluvných strán privyužívaní webovej stránky a súvisiace právne vzťahy.

  1.2. Zákazníkom môže byťjedine osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle právneho poriadku Slovenskejrepubliky, teda osoba, ktorá so spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. uzatvára zmluvuv rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojhopovolania, teda nie spotrebiteľ, ak je tento pojem definovaný právnym poriadkomSlovenské republiky (§ 52 odst. 4  zákona č. 40/1964 Zb., ve znění p.p.).Je zakázané, aby zákazník vo webovom rozhraní obchodu nakupoval tovar čizabezpečoval služby mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámecsamostatného výkonu svojho povolania!

  1.3. Ustanovenie obchodných podmienoksú nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 

  1.4. Dojednanie (i) iných zmlúv medzispoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkom, ktoré upravujú podmienky prepredaj a kúpu tovaru, alebo (ii) zmlúv o poskytovaní služieb majú prednosť predznením týchto obchodných podmienok.

  1.5. Práva o povinnosti zmluvných stránpri jednaní o uzatvorení zmluvy, vzniknuté na základe zmluvy a pri užívaníwebovej stránky sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, voznení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „obchodný zákonník“) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  1.6. Ustanovenia odchylné odobchodných podmienok je možné zjednať v zmluve. Odchylné dojednanie v zmluvemajú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

  1.7. Znenie obchodnýchpodmienok môže spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. meniť či doplňovať. Týmtoustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnostipredchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  2.1.  Zákazník požiada nawebovej stránke o registráciu do webového rozhrania obchodu a vyplní vo webovomrozhraní obchodu stanovené údaje. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. žiadosťzákazníka posúdi a potvrdí či zamietne. Na registráciu nie je právny nárok. Nazáklade registrácie zákazníka vykonanej na webovej stránke môže zákazníkpristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľsky účet“) avykonávať objednávanie tovaru či služieb. V prípade, že to webové rozhranieobchodu umožňuje, môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru či služieb tiežbez registrácie.

  2.2. V žiadosti o registráciu, v užívateľskom účte  apri objednávaní tovaru a služieb je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivovšetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek zmenepovinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom pri žiadosti o registráciu, vužívateľskom účte a pri objednávaní tovaru a služieb sú spoločnosťou NAMSlovakia s.r.o. považované za správne.

  2.3.  Prístup k užívateľskémuúčtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávaťmlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupe do jeho užívateľskéhoúčtu a berie na vedomie, že spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosťza porušenie tejto povinnosti zo strany zákazníka.

  2.4. Zákazník nie jeoprávnený umožniť užívanie užívateľského účtu tretím osobám.

  2.5. SpoločnosťNAM Slovakia s.r.o. môže kedykoľvek podľa svojho uváženia zrušiť užívateľskyúčet, a to najmä v prípade, kedy zákazník svoj užívateľsky účet dlhšie než 24mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnostistanovené zákonom či zmluvou.

  2.6.  Zákazník berie na vedomie, žeužívateľsky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnúúdržbu hardwarového a softwarového vybavení spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. čitretích osôb.


  UZAVRETIE ZMLUVY

  3.1.  Webové rozhranie obchoduobsahuje zoznam ponúkaného tovaru a služieb, a to vrátane uvedených cienjednotlivého ponúkaného tovaru či služieb s výnimkou uvedenou v článku 3.7.obchodných podmienok. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkýchsúvisiacich poplatkov, s výnimkou nákladov spojených s balením a dodaním tovaru,ktoré sú zákazníkovi zobrazené následne pri výbere druhu dopravy a platby.Ponuka predaja tovaru či poskytovania služieb a ich ceny sú účinné po dobu, kedysú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzenámožnosť spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. uzatvoriť zmluvu za individuálnezjednaných podmienok. Akékoľvek ponuky umiestnené vo webovom rozhraní obchodu súnezáväzné a spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nie je povinná uzatvoriť zmluvuohľadne tohoto tovaru či služieb.

  3.2. Pre objednanie tovaru či služby potom,čo zákazník akýkoľvek ním požadovaný tovar či službu vloží do „košíka“, vyplnízákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkovýformulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednávanom tovare čislužbe,
   • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru či ceny za poskytovaniedanej služby, údaje o požadovanom spôsobe doručenie objednávanéhotovaru,
   • informácie o nákladoch spojených s balením a dodanímtovaru,
  (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  3.3. Pred zasielanímobjednávky spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. je zákazníkovi umožnené skontrolovaťa meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosťzákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.Objednávku odošle zákazník spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. kliknutím na tlačidlo„Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou NAM Slovakias.r.o. považované za správne. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. bezodkladne poobdŕžaní objednávky túto skutočnosť zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, ato na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenej v užívateľskom účte či vobjednávke (ďalej len „elektronická adresa zákazníka“). Toto potvrdeniedoručenia objednávky nie je akceptáciou objednávky v zmysle článku 3.5. týchtoobchodných podmienok.

  3.4. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. je vždy oprávnenápodľa svojho uváženia (napr. v závislosti na charaktere objednávky - množstvatovaru či služieb, výške kúpnej ceny/ceny za poskytovanie služieb, predpokladanénáklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky(napríklad písomne či telefonicky).

  3.5. Zmluva medzi spoločnosťou NAMSlovakia s.r.o. a zákazníkom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou),ktorá je spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. zaslaný zákazníkovi elektronickoupoštou, a to na adresu elektronickej pošty zákazníka, s výnimkou tovaru aslužieb uvedených v článku 3.7. obchodných podmienok, pre ktoré platí postup tamuvedený.

  3.6. V prípade služieb, prenájmu či poskytnutia licencie k softwareje podmienkou ich poskytovania to, že zákazník uzavrel so spoločnosťou NAMSlovakia s.r.o. zvláštnu zmluvu upravujúcu poskytovanie danej služby, prenájmeči licencie, ak nie je spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. stanovené vo webovomrozhraní obchodu či v ponuke inak.

  3.7. V prípade, že:
   • uniektorého tovaru nie je vo webovom rozhraní obchodu uvedená jeho cena (jeuvedená cena „0,- €“) a je uvedené: „Cena na vyžiadanie, kontaktujte obchodnéoddelenie“ alebo
   • predmetom zmluvy je služba, prenájom aleboposkytnutie licencie k softwaru,
  je objednávka v prípade tohoto tovaru čislužieb iba dopytom, na základe ktorého zašle spoločnosť NAM Slovakia s.r.o.zákazníkovi ponuku na adresu elektronickej pošty zákazníka, a zmluva je uzavretáaž akceptáciou tejto ponuky zákazníkom.
  Vyššie uvedené však neplatí vprípade, že zákazník má so spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. už uzavretú Zmluvu oposkytovaní služieb NSG a objednáva si vo webovom rozhraní obchodu SIM karty (naktoré sú viazané služby NSG) – v tomto prípade ide o záväznú objednávku v zmyslečlánku 3.2.- vyššie!


  CENA TOVARU A SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

  4.1. Kúpnucenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže zákazníkuhradiť spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. nasledujúcim spôsobom:
    •bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4007519436/7500.
  Platobnépodmienky ceny služieb, nájomného či ceny licencie sú predmetom zvláštnej zmluvyuzavretej medzi spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkom upravujúcejposkytovanie danej služby, prenájmu či licencie.

  4.2. Spoločne s kúpnou cenouje zákazník povinný zaplatiť spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. tiež nákladyspojené s balením a dodaním tovaru a daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenejprávnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky vo výške 20%. Ak nieje uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené sbalením a dodaním tovaru a daň z pridanej hodnoty.

  4.3. V prípade platby nadobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnejplatby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy.

  4.4. V prípadebezhotovostnej platby je zákazník povinný platiť kúpnu cenu spolčene s uvedenímvariabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzokzákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísaní príslušnej čiastky naúčet spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

  4.5. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. jeoprávnená, najmä v prípade, že zo strany zákazníka nedôjde k dodatočnémupotvrdení objednávky (čl. 3.4.), požadovať zaplatenie celé ceny ešte predodoslaním tovaru či pred zriadením danej služby.

  4.6. Prípadné zľavy z cenytovaru či služieb poskytnuté zákazníkovi nemožno vzájomne kombinovať.

  4.7.Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. vystaví a zašle zákazníkovi k vyúčtovaniu platiebvykonaných na základe zmluvy daňový doklad – faktúru a zašle ju v elektronickejpodobe na elektronickú adresu zákazníka alebo poštou v písomnej podobe napoštovú adresu zákazníka.


  PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  5.1. Ak nie je v zmluve zjednaný spôsob doručenia tovaru, určí ho spoločnosť NAM Slovakia s.r.o.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe voľby či požiadavkyzákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmtospôsobom dopravy.

  5.2. Dodanie tovaru je zaisťované prostredníctvomprepravnej spoločnosti DHL alebo Slovenskou poštou. Zákazník si môže tovarvyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti NAM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 179,974 03  Banská Bystrica. V takomto prípade nie je zákazník povinný hradiťpoštovné a balné. Ceny poštovného a balného uvedené vo webovom rozhraní obchodusú platné len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskejrepubliky. V prípade dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky budúnáklady spojené s balením a dodaním tovaru zjednané individuálne na základeponuky spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

  5.3. Ak je spoločnosť NAM Slovakias.r.o. podľa zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené zákazníkom vobjednávke, je zákazník povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak zákazníkneprevezme tovar pri dodaní, je spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. oprávnenápožadovať náklady spätného zaslania tovaru a ďalej je oprávnená od zmluvyodstúpiť.

  5.4. V prípade, že je z dôvodu na strane zákazníka nutné tovardoručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, jezákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp.náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  5.5. Pri prevzatí tovaru odprepravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípadeakéhokoľvek poškodenia toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zisteniaporušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazníkzásielku od prepravcu prevziať. Ak podpíše zákazník dodací list, má sa za to, žezásielka tovaru bola doručená nepoškodená.


  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  6.1. Práva a povinnostizmluvných strán ohľadne zodpovednosti spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. za vadydodaného tovaru či poskytnutej služby sa riadi ustanoveními obchodného zákonníkaa znením týchto obchodných podmienok.

  6.2. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o.poskytuje záruku za akosť tovaru v prípadoch uvedených u konkrétneho tovaru vowebovom rozhraní obchodu a so záručnou dobou tam uvedenou. Zárukou za akosť saspoločnosť NAM Slovakia s.r.o. zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilýk použitiu pre účel uvedený vo webovom rozhraní obchodu, inak pre obvyklý účelalebo že si zachová vlastnosti uvedené vo webovom rozhraní obchodu, inak obvyklévlastnosti. Tieto účinky však nemá uvedenie záručnej doby alebo dobypoužiteľnosti na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá i najednotlivú súčasť veci. Záručná doba beží od prevzatia tovaru zákazníkom.Aplikácia ustanovenia § 429 odst. 2 vety druhej obchodného zákonníka savylučuje.

  6.3. Zákazník je povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čonajskôr po dodaní a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak odosielaspoločnosť NAM Slovakia s.r.o. tovar, môže zákazník odložiť prehliadku do doby,kedy je tovar dopravený do miesta určenia. Zákazník je povinný oznámiťspoločnosti NAM Slovakia s.r.o. vadu tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo juzistil alebo mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr do 3dní.

  6.4. Zodpovednosť za vady služieb sa riadi zmluvou uzatvorenou kposkytovaniu danej služby medzi spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkom.

  6.5. Práva zákazníka vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatňuje zákazníku spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. na adrese jej sídla, Zvolenská cesta 179, 97405  Banská Bystrica. Ak uplatní zákazník právo z chybného plnenia, potvrdímu spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako ajvykonanie opravy a dobu jej trvania.


  DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  7.1.Zákazník nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej cenytovaru.

  7.2. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a dalšiesúčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru)sú chránené autorským právom a právom na ochranu priemyslového vlastníctva.Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnou činnosť, ktorá by mohla jemualebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programovévybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. Zákazník nieje oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy,programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv naprevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívaťlen v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov spoločnosti NAMSlovakia s.r.o. a ktorý je v súlade s jeho určením.

  7.3. Zákazník berie navedomie, že spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za chybyvzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledkuužitia webovej stránky v rozpore s jej určením.


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  8.1. Ochrana osobných údajovzákazníka, ktorý je fyzickou osobou, sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z., oochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov a pravidlamiuvedenými nižšie v čl. 8.2. až 8.9.

  8.2. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o.spracováva od okamihu, kedy zákazník požiada o registráciu, o zákazníkovi tietoosobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska či miesta podnikania,identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty,telefónne číslo, históriu objednávok, fakturáciu, dodacie listy, dokladysúvisiace so zmluvou (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) a to zaúčelom:
  a) plnenie práv a povinností spoločnosti NAM Slovakia s.r.o zo zmluvyuzatvorenej so zákazníkom a pre ochranu práva a záujmu spoločnosti NAM Slovakias.r.o. (napr. vymáhanie pohľadávok, reklamačné konanie),
  b) pre účelyzasielania informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnostiNAM Slovakia s.r.o. a zasielanie obchodných informácií.

  8.3 Zákazník týmtoudeľuje okamihom registrácie spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. súhlas sospracovaním svojich osobných údajov pre účely uvedené v čl. 8.2. písm. b).

  8.4. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (prižiadosti o registráciu, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej zwebového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bezzbytočného odkladu informovať spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. o zmene vo svojichosobných údajoch.

  8.5. Okrem osôb dopravujúcich tovar a vykonávajúcichvymáhanie pohľadávok nebudú osobné údaje zákazníka bez jeho predchádzajúcehosúhlasu predávať tretím osobám.

  8.6. Osobné údaje budú spracovávané:
  a)pre účely uvedené  v čl. 8.2. písm. a) po dobu, podľa toho, čo nastaneneskôr, (i) do vysporiadania všetkých práv a povinností z uzatvorenej zmluvy či(ii) ukončení registrácie a ešte tri roky potom,
  b)  pre účelyuvedené  v čl. 8.2. písm. b) po dobu do odvolania súhlasu zákazníka s týmtospracovaním.
  Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobeautomatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovanýmspôsobom.

  8.7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné aberie na vedomie, že pre účely zasielania informácií a obchodných oznámeniachzákazníkovi sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Súhlas sospracovaním osobných údajov pre účely zasielania informácií a obchodnýchinformácií môže zákazník kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným naadresu sídla spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

  8.8. V prípade, že by sazákazník domnieval, že spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. vykonáva zapracovanie jehoosobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného životakupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné sohľadom na účel ich zapracovania, môže:
   • požiadať spoločnosť NAMSlovakia s.r.o. alebo spracovateľa o vysvetlenie,
   • požadovať, abyspoločnosť NAM Slovakia s.r.o. odstránila takto vzniknutý stav. Najmä sa môžejednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobnýchúdajov. Ak je žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú,spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. odstráni okamžite chybný stav. Ak spoločnosť NAMSlovakia s.r.o. nevyhovie žiadosti, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad naochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Týmto ustanovením nie je dotknutéoprávnenie zákazníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobnýchúdajov Slovenskej republiky.

  8.9. Ak zákazník požiada o informáciu ospracovanie svojich osobných údajov, je mu spoločnosť NAM Slovakia s.r.o.povinná túto informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu.


  DORUČOVANIE

  9.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetkakorešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručenápísomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvomprevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Zákazníkovi jedoručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskomúčte.


  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

  10.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci sužitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný(zahraničný) prvok, tak strany zjednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskejrepubliky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecnezáväzných právnych predpisov.

  10.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodnýchpodmienok ničotné, neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, na miestoneplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnémuustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jednéhoustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnkyzmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  10.3. Zmluva vrátaneobchodných podmienok je archivovaná spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. velektronickej podobe a nie je prístupná.

  10.4. Kontaktné údaje spoločnostiNAM Slovakia s.r.o.: adresa pre doručovanie Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, adresa elektronickej pošty: eshop@nam.sk, telefón +421 48 611 2266.


  ÚČINNOSŤ

  11.1. Tieto obchodné podmienky nadobudliúčinnosť dňa 1.10.2017.
  
  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr