Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu
  Všeobecné podmienky poskytovania Služieb

  I. Základnépojmy

  Nižšie uvedené výrazy majú v Zmluve a/alebovo Všeobecných podmienkach tento význam:

  1. „NAM SECURITY GATEWAY“ alebo „NSG“ – poplachový prenosový systém Poskytovateľa, ktorým saprenášajú dáta súvisiace so službami.
  2. „Technologické centrum NAM“ – komunikačné centrum v správe Poskytovateľa zaisťujúce príjem správ zo stráženýchobjektov, ich spracovanie a prenos poplachových stavov a iných dát do DPPCpomocou služieb.
  3. „DPPC“ – dohľadové a poplachové prijímacie centrum (pôvodne PCO) Užívateľa.
  4. „Systémriadenia poplachov“ – monitorovací softvér, ktorý umožňuje zobrazenie stavov zaslanýchz definovaných objektov Užívateľa.
  5. „Webová stránka“ – webová stránkaPoskytovateľa na adrese https://www.namtechnology.sk/komunikacna-zmluva kde sú popísané službya uvedené ceny služieb a Všeobecné podmienky.
  6. „služby“ – obsahujú Základnéslužby a Objektové služby poskytované Poskytovateľom Užívateľovi špecifikované vZmluve a na Webovej stránke.
  7. „Základná služba“ – služba, ktorá zaisťuje zabezpečené napojenie DPPC na Technologickécentrum NAM.
  8. „NSG receiver“ – hardvérovýkomunikačný modul umiestnený na DPPC slúžiaci pre prijímanie a posielaniedát a pre komunikáciu s Technologickým centrom NAM a ich prenos do Systému riadeniapoplachov Užívateľa.
  9. „Objektová služba“ – služba umožňujúca napojenie stráženéhoobjektu na Technologické centrum NAM. Špecifikáciu každej Objektovej službypopisuje potrebný hardvér a/alebo softvér (napr. Bezpečnostná SIM karta, Službapevného pripojenia atď.) slúžiaca k poskytovaniu Objektovej služby.
  10.  „Bezpečnostná SIM karta“ – dátová SIM karta v správe Poskytovateľazabezpečená privátnym APN.
  11.  „Služba pevného pripojenia“ – služba v správePoskytovateľa, ktorá umožňuje pripojenie stráženého objektuk Technologickému centru NAM prostredníctvom pevného pripojenia k sieti Internet.Službu pevného pripojenia je zakázané používaťna iné účely ako k využívaniu Objektovej služby, či s ňou akokoľvekmanipulovať v rozpore s jej účelom a určením.
  12.  „Aktivácia Objektovej služby“ - zavedenie Objektovej služby do NSG v Technologickomcentre NAM.
  13.  „Komunikátor pre Objektové služby“ – hardvérové komunikačné zariadenie slúžiacepre prenos dát zo strážených objektov do DPPC.
  14.  „Zúčtovacie obdobie“ - jekalendárny mesiac,tj. začína prvým dňom a končí posledným dňompríslušného kalendárneho mesiaca.

  II. Objednanie Služieb

  1. Špecifikácia jednotlivých služieb je uvedená v Zmluvea na Webových stránkach.
  2. Osoby oprávnené k objednávaniu služieb sú špecifikovanév Prílohe č. 2 Zmluvy. Od iných osôb a z iných kontaktných spojení nieje Poskytovateľ povinný prijať objednávku.
  3. Osoby oprávnené k objednávaniu služieb musia maťzriadený, na Webovej stránke, užívateľský účet (Poskytovateľom potvrdenáregistrácia na Webovej stránke). Pre objednávky uskutočnené prostredníctvom Webovejstránky, platia vo veciach, ktoré nie sú upravené Zmluvou, obchodné podmienky internetového obchodu uverejnené na Webovej stránke.
  4. Osoby oprávnené k objednávaniu služieb môžuobjednať službu prostredníctvom Webovej stránky, telefonicky alebo prostredníctvome-mailové adresy:info@nam.sk. Objednávky uskutočnené iným spôsobomnie je Poskytovateľ povinný prijať.
  5. Potvrdením objednávky Poskytovateľom, Užívateľ uzatváras Poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá sa riadi, pokiaľ nieje v prijatej objednávke dohodnuté inak, touto Zmluvou vrátane Všeobecnýchpodmienok a Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi ceny služieb uvedenýchna Webovej stránke.

  III. BezpečnostnáSIM karta

  1. DodanieBezpečnostnej SIM karty Užívateľovi bude realizované prostredníctvom zasielateľskejslužby na náklady Užívateľa.
  2. BezpečnostnáSIM karta môže byť dodávaná ako súčasť Komunikátora alebo samostatne.
  3. BezpečnostnáSIM karta je Užívateľovi prenajatá/vypožičaná (podľa typu služby) a určená lena výhradne k využívaniu danej služby. Bezpečnostnú SIM kartu je zakázanépoužívať na iné účely ako na využívanie služby, či s ňou akokoľvekmanipulovať v rozpore s jej účelom a určením.

  IV. Začiatok poskytovania Služieb

  1. Poskytovanie služby začína dňomaktivácie služby v Technologickom centre NAM.
  2. Na Webovej stránke je pri každej Objektovejslužby definovaný začiatok poskytovania služby.

  V. Zúčtovacie obdobie

  1. Zúčtovacímobdobím je kalendárny mesiact.j. začína prvým dňom a končí posledným dňom príslušnéhokalendárneho mesiaca.
  2. Prvé Zúčtovacieobdobie začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa aktivácie služby v Technologickomcentre NAM a končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

  VI. Cena poskytovaných služieb a jej vyúčtovanie

  1. Ceny služieb a iné poplatky sú dohodnuté v Zmluvealebo sú uverejnené na Webovej stránke a stávajú sa súčasťou každej prijatej objednávkyna príslušnú službu.
  2. V prípade cien stanovených paušálnou sadzbouje Užívateľ povinný zaplatiť cenu služby za dané Zúčtovacie obdobie aj v prípade,že službu v danom Zúčtovacom období nevyužíval. V prípade, že Zúčtovacie obdobiebolo kratšie ako kalendárny mesiac, ceny stanovené paušálnou sadzbou saneupravujú a Užívateľ je povinný uhradiť paušálny poplatok za celý kalendárny mesiac.
  3. Vyúčtovanie sa vykoná tak, že Poskytovateľzašle Užívateľovi po skončení Zúčtovacieho obdobia faktúru, ktorá bude maťnáležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných zákonných ustanovení a bude tiežobsahovať ceny za služby poskytnuté v danom Zúčtovacom období v členení podľapočtu a druhu. Počet služieb poskytnutých v danom Zúčtovacom období je rovnýpočtu služieb registrovaných Poskytovateľom pod účtom Užívateľa v Technologickomcentre NAM. Súpis Poskytovateľom registrovaných služieb bude súčasťou vyúčtovaniadaného Zúčtovacieho obdobia.
  4. Faktúry a iné vyúčtovanie sú splatné do 14dní odo dňa ich odoslania Užívateľovi.
  5. Reklamáciu na vyúčtovanie ceny je Užívateľpovinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 mesiacov odo dňadoručenia vyúčtovania. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu kzaplateniu.
  6. V prípade omeškania s platením je Užívateľpovinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastkyza každý deň omeškania.
  7. Poskytovateľ je oprávnený upraviť ceny služieb a poplatky každoročne (pričom prevylúčenie pochybností, pokiaľ Poskytovateľ svojho práva v niektorom rokunevyužije, môže túto úpravu vykonať aj v niektorom z nasledujúcich rokov trvaniazmluvy) vždy najviac o čiastku zodpovedajúcej miere inflácie/deflácie v Slovenskejrepublike za predchádzajúci kalendárny rok odpovedajúcemu zmene priemernéhoročného indexu spotrebiteľských cien podľa údajov zverejnených štatistickým úradomv Slovenskej republike.
  8. O úprave cien a poplatkov bude Užívateľ informovaný zaslaním e-mailuna kontakt pre obchodné oddelenie 14 dní pred zahájením Zúčtovacieho obdobia, vktorom bude nová cena/poplatok uplatnený.

  VII. Povinnosti Užívateľa

  Užívateľ je povinný:

  1. Riadne sa starať na svoje náklady o hardvér pre poskytovanie služieb.
  2. Ak dôjde k odcudzeniu, strate, zneužitiu, zničeniu či poškodeniu hardvéru,je Užívateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi vzniknuté škody.
  3. Neodkladne informovať Poskytovateľa o zneužití, odcudzení, strate, zničeníči poškodení hardvéru pre poskytovanie služieb (napr. NSG receiver, modema Bezpečnostné SIM karty atď.) nakontaktné telefónne číslo, ktoré je uvedené na internetových stránkachPoskytovateľa www.nam.sk .
  4. Umožniť Poskytovateľovi prístup k hardvéru pre poskytovanie služieb,ktorý sa nachádza v priestoroch Užívateľa či tretích osôb, ktoré sú v zmluvnomvzťahu s Užívateľom.
  5. Umožniť Poskytovateľovi prístup k technickým zariadeniam a systémom Užívateľav súvislosti s odstraňovaním poruchy.
  6. Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Poskytovateľa,zmluvného vzťahu založeného Zmluvou či poskytovaním služieb.
  7. Zdržať sa a zabrániť užívaniu služieb či hardvéru na iné účely ako k užívaniudojednaných služieb.

  VIII. Kvalitaslužieb

  1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Užívateľovi služby tak, aby ich kvalitaspĺňala požiadavky na dané technológie. Vzhľadom k technologickým možnostiam aobmedzeniam však Poskytovateľ nemôže 100 % zaručiť bezchybnosť a neprerušenosťposkytovania služieb. V prípade, že Poskytovateľ zistí poruchu v poskytovaní služieb, je povinný učiniť opatrenia,aby nastúpil k odstráneniu poruchy v čo najkratšej dobe.
  2. V prípade poruchy Technologického centra NAM Poskytovateľ začne s opravouihneď od nahlásenia alebo zistenia poruchy.
  3. V prípade poruchy hardvéru pre poskytovanie Základnej služby, poskytnePoskytovateľ Užívateľovi nový hardvér pre poskytovanie Základnej služby a vykonájeho sprevádzkovanie v Technologickom centre NAM najneskôr do 24 hodín od nahláseniaporuchy.
  4. V prípade poruchy služieb, ktoré sú funkčne závislé na technológiách tretejstrany (napr. mobilný operátor), Poskytovateľ vykoná po analýze a zisteníproblému bez omeškania nahlásenie poruchy tomuto poskytovateľovi služieb a budeurgovať nápravu poruchového stavu.
  5. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za ujmy spôsobené:

   • nedovoleným alebo nesprávnym užívaním služieb;
   • neposkytnutím služby z dôvodu vád, oprávalebo výpadkom spojenia;
   • oneskorenými či neúspešne prenesenými správamiči dátami;
   • uvedením nesprávnych údajov zo strany Užívateľa;
   • pozastavením poskytovania Služieb podľačlánku X.1. Všeobecných podmienok;
   • ukončením poskytovania služby podľa článkuXI. odst. 5 Všeobecných podmienok.

    6.  Poskytovanie Služieb môže byť prerušené:

  • poruchou Objektovej služby, Technologickéhocentra NAM alebo hardvéru k poskytnutiu Základnej služby;
  • prerušením prevádzky siete niektorého mobilnéhooperátora alebo iného poskytovateľa prenosových služieb;
  • v prípadoch nevyhnutných opráv a údržby,Technologického centra NAM či hardvéru pre poskytnutie Základnej služby;
  • ak je možnosť poskytovania služby obmedzenáinou objektívne neodvrátiteľnou udalosťou;
  • v prípadoch ukončenia poskytovania služiebpodľa ustanovenia článku XII. Všeobecných podmienok.

  IX. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby poskytnutej služby

  1. Pokiaľ službu bolo možné využiť len čiastočne,alebo ju nebolo možné využiť vôbec pre poruchu technického alebo prevádzkovéhocharakteru na strane Poskytovateľa, je tento povinný zaistiť odstránenie závadya primerane znížiť cenu alebo po dohode s Užívateľomzaistiť poskytnutie služby náhradným spôsobom. Toto ustanovenie sa netýka oprávKomunikátorov kratších ako kalendárny mesiac.
  2. Reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby je Užívateľpovinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa chybnéhoposkytnutia služby.
  3. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu na kvalitu poskytovanej službybez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia reklamácie.

  X. Pozastavenie a obnovenie poskytovania služieb

  1. Poskytovateľ má právo pozastaviť poskytovanie služieb, pokiaľ poruší Užívateľ svoje povinnosti zo zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. V prípade pozastavenia poskytovania služiebz dôvodu omeškania Užívateľa s platením dôjde k obnoveniuposkytovania služieb okamžite po zaplatení všetkých dlžných čiastok s príslušenstvom.Za príslušenstvo pohľadávok sa považujú aj náklady Poskytovateľa spojenés pozastavením a obnovením poskytovania služieb.

  XI. Zmena Zmluvy

  1. Zmenu či ukončenie Zmluvy je možné učiniť len písomne s výnimkamiuvedenými nižšie.
  2. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Všeobecné podmienky. O ich zmene bude Užívateľ vopred informovaný na webových stránkach www.namtechnology.cz/Komunikační Zmluva/Všeobecné podmínky (Poskytovateľ je oprávnenýzmeniť uvedenú webovú adresu po predchádzajúcom oznámení Užívateľovi). Informáciuo zmene taktiež zašle Poskytovateľ Užívateľovi na Kontakt pre obchodné oznámenia,viď Príloha č. 2. Zmluvy, minimálne 15 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. PokiaľUžívateľ nesúhlasí so zmenou, je oprávnený zmeny odmietnuť a Zmluvu vypovedaťpísomnou výpoveďou doručenou Poskytovateľovi do 15 dní odo dňa, kedy zmena nadobudlaúčinnosť. Výpovedná doba činí 2 mesiace. Pokiaľ Užívateľ nevyužije svoje právo Zmluvuvypovedať, má sa za to, že Užívateľ so zmenami Všeobecných podmienok súhlasí.
  3. Zmluva môžebyť rozširovaná Užívateľom o ďalšie služby objednávaním ďalších služieb podľačlánku II. Všeobecných podmienok, napr. prostredníctvom Webovej stránkyPoskytovateľa postupom stanoveným v obchodných podmienkach tohotointernetového obchodu.
  4. Jednotliváslužba môže byť zrušená, bez toho by došlo k ukončeniu Zmluvy, zo strany Užívateľapísomným oznámením doručeným poskytovateľom poštových služieb na adresu sídlaPoskytovateľa, e-mailom zaslaným na adresu info@nam.skalebo telefonicky na čísla uvedené na www.nam.sk. Služba bude zrušená od prvého dňa Zúčtovaciehoobdobia nasledujúceho po dni doručenia zrušenia Poskytovateľovi, pokiaľ nie je dohodnutéinak.
  5. Služba môžebyť zrušená zo strany Poskytovateľa z dôvodu ukončenia poskytovania služieb,ktoré sú funkčne závislé na technológiách tretejstrany (napr. mobilný operátor). O tejto skutočnosti bude Užívateľ informovanýna Kontakt pre obchodné oznámenie ihneď ako sa Poskytovateľ túto skutočnosťdozvie, minimálne však 2 mesiace dopredu.

  XII. Zánik Zmluvy

  1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
  2. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvuvypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej Zmluvnej strane.
  3. Výpovedná lehota činí 2 mesiace pri výpovediučinenej zo strany Užívateľa. Výpovedná lehota činí 6 mesiacov pri výpovediučinenej zo strany Poskytovateľa. Výpovedná lehota činí 2 mesiace pri výpovediučinenej zo strany Poskytovateľa v prípade, že Poskytovateľovi bude doručenávýpoveď zmluvy o poskytovaní služieb tretích strán, bez ktorých nie je možnéPoskytovateľom pre Užívateľa zaistiť poskytovanie služieb podľa Zmluvy.
  4. Výpovedná lehota začína plynúť dňom jejdoručenia druhej Zmluvnej strane.
  5. Poskytovateľ má ďalej právo poskytovanie služieb ukončiť a Zmluvu vypovedaťv prípade podstatného porušenia Zmluvy Užívateľom. Výpovedná lehota činív tomto prípade 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede Užívateľovi.Užívateľ je v takomto prípade povinný uhradiť Poskytovateľovi akékoľveknáklady spojené s ukončením poskytovania služieb a s vymáhaním pohľadávokPoskytovateľa.
  6. Za podstatné porušenie Zmluvy sa zvyčajnepovažuje:
  • opakované neplnenie povinností Užívateľa, vrátaneopakovaného omeškania s platením;
  • poskytnutie nesprávnych alebo neúplných údajovv súvislosti so zriadením služby či uzavretím Zmluvy;
  • ak Užívateľ odoprie Poskytovateľovi prístup kvypožičanému alebo prenajatému hardvéru, ktorý sa nachádza v priestoroch Užívateľači tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Užívateľom;
  • ak Užívateľ odoprie Poskytovateľovi prístup ktechnickým zariadeniam a systémom Užívateľa v súvislosti s odstraňovanímporuchy;
  • užívanie hardvéru pre poskytovanie služby vrozpore so Zmluvou alebo platnými právnymi predpisy.
   7.  Za opakované porušenie či neplnenie pre účely článku XII.6. Všeobecnýchpodmienok postačí, ak nastalo porušenie či neplnenie                  dvakrát.

   8.  Od Zmluvy je možné odstúpiť len v prípadochstanovených zákonom. V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany niesú                    povinné vracať plnenia poskytnuté pred odstúpením.

   9.  Do 7 pracovných dní po ukončení Zmluvy, nech už k nemudošlo na základe akéhokoľvek dôvodu je Užívateľ povinný vrátiť hardvér              k poskytovaniuZákladnej služby do sídla Poskytovateľa.

  10. Ukončenie Zmluvy sa nedotýka práv apovinností zmluvných strán, ktoré majú podľa dojednania zmluvných strán či podľasvojej                  povahy trvať aj po jej skončení; to platí pre povinnosť Užívateľazaplatiť cenu služieb a ďalšie poplatky a povinnosti mlčanlivosti a                  ochranyúdajov.

  XIII. Doručovanie

  1. Akékoľvek oznámenie, návrhy či iné správy ainformácie, ktoré majú byť uskutočnené podľa Zmluvy alebo v súvislostis ňou, budú odoslané na Kontakty pre obchodné oznámenia, ktoré sú uvedenév Prílohe č. 2 Zmluvy.
  2. Výpoveď Zmluvy či odstúpenie od Zmluvy musiabyť uskutočnené výhradne písomnou formou.

  XIV. Ochrana informácií a osobných údajov

  1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiachtýkajúcich sa druhej zmluvnej strany (predovšetkým technických parametrov anastavenie služieb), zmluvného vzťahu založeného Zmluvou či poskytovaním služieb.
  2. Pokiaľ budú v súvislosti so Zmluvou odovzdané jednou zmluvnou stranou druhejzmluvnej strane osobné údaje, zaväzuje sa zmluvná strana, ktorá je ich príjemcom,používať tieto osobné údaje alebo odovzdávať ich tretím osobám (pokiaľ nebude vkonkrétnom prípade dohodnuté inak) len pre účely plnenia Zmluvy, k plneniupovinností uložených jeho právnym predpisom alebo na jeho základe alebo kochrane svojich oprávnených záujmov, uchovávať ich len k tomu potrebnú dobu apotom ich vymazať.
  3. Užívateľ je správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovanímosobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES,pokiaľ ide o osobné údaje klientov a zamestnancov Užívateľa alebo ďalších osôb,ktoré majú vzťah k Užívateľovi. Užívateľ je teda vo vzťahu k týmto osobným údajompovinný plniť akékoľvek povinnosti stanovené pre správcov právnymi predpismi(teda vrátane Nariadení). Užívateľ však nie je v postavení správcu, pokiaľ ideo osobné údaje identifikujúce Užívateľa ako stranu Zmluvy s Poskytovateľom,kontaktné údaje Užívateľa, údaje o druhu poskytovaných služieb, platobné údajea platobnú históriu Užívateľa. Vo vzťahu k týmto údajom je správcom Poskytovateľ,pretože určil účely a prostriedky spracovania osobných údajov.
  4. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.nam.cz/sk/gdpr/.

  XV.Ostatné ustanovenia

  1. Právne vzťahy zo Zmluvy vzniknuté sa riadia právnym poriadkom Slovenskejrepubliky. K rozhodovaniu sporov je oprávnený miestny príslušný súd určenýpodľa sídla Poskytovateľa.
  2. Dňom uzavretia tejto Zmluvy zaniká Zmluva XXXX uzatvorenámedzi zmluvnými stranami dňa XXXXX (ďalej len stará Zmluva). Ukončenie uvedenej Zmluvy sa nedotýka práv apovinností zmluvných strán, ktoré majú podľa dohodnutia zmluvných strán či podľasvojej povahy trvať aj po jej skončení; to platí spravidla pre povinnosť Užívateľazaplatiť cenu služieb a ďalšie poplatky a povinnosť mlčanlivosti a ochrany údajov. Ukončenímstarej Zmluvy je zároveň ukončená aj výpožička NSG receiveru, ktorý bude vymenenýPoskytovateľom za nový v súlade s touto Zmluvou. SlužbyUžívateľa podľa starej Zmluvy sú odo dňa uzavretia Komunikačnej Zmluvy považovanéza služby Komunikačnej Zmluvy, a to podľa Prílohy č. 4.
  
  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr